Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________/ Publikacije

 

OBRAZOVANJE LICA SA INVALIDITETOM U GRADU BANJA LUKA

Partnerski projekat  "Ljudska prava i samostalni život u Bosni i Hercegovini"
Istraživanje „Obrazovanje lica sa invaliditetom u Gradu Banja Luka“
Mr Sanja Malić
Ljubinka Dragojeević, dipl prof. socijologije

_________________

NOVI PRISTUPI U OBLASTI INVALIDNOSTI:

Standardi za izjednačavanje mogućnosti OSI u BiH

Inkluzija i jednake mogućnosti

Inkluzivno obrazovanje

Personalna asistencija

Porodica- intimni i seksualni život

Proces zapošljavanja i profesionalna rehabilitacija

Procjena postojećih institucionalnih modela

_________________

 

STUDIJA POTREBA
ZA RAZVOJEM SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA KOJE ĆE PRUŽATI USLUGE ZA RADNU OKUPACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Magistar tehnoloških nauka Olivera Mastikosa i
Magistar ekonomskih nauka Anita Šimundža

_________________

Na zajednički prijedlog Ministarstva rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a uz razumijevanje Ministarstva vanjskih poslova BiH i Ministarstva vanjskih poslova Republike Finske, Vlada Finske je podržala prijedlog projekata „Podrška socijalnom sektoru BiH“ (SSSP) faze I i II, a posebno Projekta „Podrška razvoju politike u oblasti invalidnosti u BiH (2005.-2009.)“, s ciljem uspostavljanja adekvatnog i održivog sistema socijalne zaštite, za potpuno priznavanje prava i mogućnosti lica sa invaliditetom. To uključuje usklađivanje pravne i socijalne zaštite svih lica s invaliditetom.

_________________

CENTAR ZA SAMOSTALNI ŽIVOT INVALIDA

CENTAR ZA SAMOSTALNI ŽIVOT INVALIDA
Beograd, Vojvode Stepe 198, Tel / Fax: 381 11 439 854

Rezime:sa HELIOS Seminara posvećenog šemama direktne isplate
            Servisa personalnih asistenata

_________________

EVROPSKA MREŽA CENTARA ZA SAMOSTALNI ŽIVOT - E N I L

12-14 April 1989. Strazbur, Francuska

STRAZBURSKA REZOLUCIJA

PREAMBULA:

Mi, invalidi Holandije, Velike Britanije, Danske, Italije, Švajcarske, Švedske, Francuske, Austrije, Finske, Belgije, Amerike, Mađarske, Njemačke i Norverske, sastali smo se od 12. do 14. aprila 1989. godine pri Evropskom Parlamentu u Strazburu, u Francuskoj.

Težiste ove Komnferencije je pitanje servisa personalnih asistenata, kao važan činilac nezavisnog života, a koji obuhvata kompletnu oblast ljudskih aktivnosti kao što su, stanovanje, transport, pristupačnost, obrazovanje, zapošljavanje, ekonomska sigurnost i politički uticaj.
_________________

PERSONALNA ASISTENCIJA U EVROPI I KOD NAS


Da bi smo razumjeli pojam personalne asistencije ili tuđe njege potrebeno je da se upoznamo sa definicijama samostalnog života i definiciju invalidnosti. Definicija invalidnosti koju je dao pokret za samostalan život invalida Evrope je:" Invalidnost postoji ako fizička i mentalna ograničenja utiču na osnovna, lična i socijalna iskustva i rezultiraju diskriminacijom".
_________________


KORAK KA EVROPI 2005.

ISTORIJAT BORBE ZA PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM

EVROPSKA STRATEGIJA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

EVROPSKA UNIJA I OSOBE SA INVALIDITETOM - brošura

MILENIJUMSKI CILJEVI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM -kratak osvrt

_________________


ISTORIJAT RAZVOJA EVROPSKE MREŽE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT


Za izradu informativnog materijala korištene informacije sa (w.w.w.independentliving.org/ENIL/ENILdocs.html)

U aprilu 1989. Godine u Evropskom parlamentu u Strazburu preko 80 osoba sa različitim invaliditetom došlo je iz preko 20 zemalja, da bi učestvovali na trodnevnoj konferenciji o personalnoj pomoci. U toku konferencije osnovana je Evropska mreža za samostalan život - ENIL.
ENIL je osnovan da bi se bavio pitanjima nezastupljenosti osoba sa težim invaliditetom tj. onih kojima je svakodnevno potrebna pomoć za obavljanje osnovnih životnih aktivnosti, u politici kao i u organizacijama osoba sa invaliditetom.


_________________


Više...:

 

 

 

 

 

 

Copyright©"Humanitarna organizacija "Partner"Banja Luka