Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________/ Dokumenti

 

 

AKCIONI PLAN VIJEĆA EVROPE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

_________________

STRATEGIJA
UNAPREĐENJA DRUŠTVENOG POLOŽAJA LICA SA INVALIDITETOM
U REPUBLICI SRPSKOJ 2010.-2015.


Banja Luka; juli 2010. godine

_________________

 

KONVENCIJA UN O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM

_________________

ZAKON O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA POGINULIH BORACA ODBRAMBENO-OTADžBINSKOG RATA RS

Na osnovu člana 53. alineja 8. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 99/06) Zakonodavni odbor Narodne Skupštine Republike Srpske, na sjednici 30. maja 2007. godine, utvrdio je novi prečišćeni tekst Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 46/04, 53/04 i 20/07) u kojem je označen dan stupanja na snagu navedenog zakona Broj: 02/3-950/07

Predsjednik Zakonodavnog odbora: Dr željko Mirjanić s.r.

Banja Luka, 30.05.2007.


_________________PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZGRADNJU I PROJEKTOVANJE OBJEKATA

O uslovima za planiranje i projektovanje građevina za nesmetano kretanje djece i osoba sa umanjenim tjelesnim sposobnostima ( Sl. Gl. 2/03 od 18.01.2003. godine )

_________________


STANDARDNA PRAVILA UN ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

_________________


ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLjAVANjU I ZAPOŠLjAVANjU INVALIDA

_________________

MADRIDSKA DEKLARACIJA

_________________

Evropska konvencija o socijalnom osiguranju

Evropska konvencija o ljudskim pravima

Evropska socijalna povelja

_________________

ZAKON O UPOTREBI ZNAKOVNOG JEZIKA

PRAVILNIK O ZAŠTITI PRAVA OSIGURANIH LICA

STUDIJA POLITIKE U OBLASTI INVALIDNOSTI BiH

EVROPSKA STRATEGIJA OSI 2010-2020

 

Copyright©"Humanitarna organizacija "Partner"Banja Luka